فرهادمشیری

براساس
به ترتیب
فرهاد مشیری سهام دار اصلی باشگاه اورتون انگلستان و پانصد و سومین  ثروتمند جهان
بیوگرافی
با فرهاد مشیری قدرتمند ترین شخص باشگاه اورتون و 21 امین ثروتمند بریتانیا در این مطلب بیشتر آشنا شوید.
با فرهاد مشیری قدرتمند ترین شخص باشگاه اورتون و 21 امین ثروتمند بریتانیا در این مطلب بیشتر آشنا شوید.
دسته بندی ها